Polyfluor - de specialist in PTFE Polyfluor - Over ons  - Mobiel banner
Algemene verkoop-, leverings- en betalings voorwaarden

van Polyfluor Plastics bv, gevestigd te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid West Nederland te Breda onder nummer 20122697, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland te Breda op 14 mei 2018.

Artikel 1 Definities

1.1. Opdrachtnemer: Polyfluor Plastics bv en alle aan haar gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard.

1.2. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan opdracht¬nemer een opdracht tot de levering van diensten en/of zaken heeft gegeven, het voornemen daartoe heeft kenbaar gemaakt of opdrachtnemer heeft uitgenodigd daartoe een offerte uit te brengen.

1.3. Zaken: door opdrachtnemer te leveren/geleverde zaken.

1.4. Diensten: door opdrachtnemer te leveren/geleverde diensten, zoals installatie-, montage- en onderhouds-werkzaamheden, advies en inspectie, verhuur e.d., een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen van opdrachtnemer, alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtge¬ver, en op de uit¬voe¬ring daarvan. Indien ter zake enige transactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan wordt van rechtswege geacht aan deze voorwaarde te zijn voldaan bij alle latere transacties met de betreffende opdrachtgever. Algemene voorwaarden van opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover zijdens opdrachtnemer expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid hiervan wordt ingestemd.

2.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uit¬sluitend indien en voorzover deze door opdrachtnemer schriftelijk aan op¬drachtgever zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie, waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties.

2.3. Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl opdrachtnemer alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten en andere informatie verstrekt zijdens opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan opdrachtgever tot het doen van een nader aanbod. Onverminderd het voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, offertes slechts een geldigheidsduur van 14 dagen.

3.2. Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk zijdens opdrachtnemer is bevestigd dan wel nadat opdrachtnemer feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

3.3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk zijdens opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.4. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging, dient dit binnen drie werkdagen schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging onherroepelijk wordt en eventuele meerkosten als gevolg van een nadien door opdrachtgever gewenste wijziging voor rekening van opdrachtgever komen.

3.5. Indien na de totstandkoming de overeenkomst om welke reden ook door opdrachtgever wordt geannuleerd, dan wel door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens opdrachtgever, komen alle door opdrachtnemer reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van opdrachtgever.

3.6. Indien de opdracht wordt verstrekt namens een rechtspersoon, is de opdrachtgevende persoon privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende rechtspersoon jegens opdrachtnemer in het leven geroepen verplichtingen.

3.7. Opdrachtgever en zijn personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken van alle informatie van opdrachtnemer van vertrouwelijke aard (waaronder tekeningen, modellen, constructies, schema’s en nadere bedrijfsinformatie en know-how), een en ander in de meest ruime zin des woords, die hem door opdrachtnemer ter beschikking is gesteld c.q. ter kennis is gebracht.

Artikel 4 Levering

4.1. De overeengekomen levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
de dag van totstandkoming van de overeenkomst;de dag van ontvangst door opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;de dag van ontvangst door opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

4.2. De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, zodat overschrijding van de levertijd nimmer automatisch leidt tot een toerekenbare tekortkoming zijdens opdrachtnemer. Behoudens opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

4.3. Opdrachtnemer is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturering per deellevering.

4.4. Tenzij expliciet anders overeengekomen zijn op alle leveringen integraal van toepassing de Incoterms ( laatste versie). Levering vindt plaats FCA als bedoeld in de Incoterms.

4.5. Zaken die voor verzending gereed zijn, dienen terstond na melding van opdrachtnemer, dan wel binnen een daartoe door opdrachtnemer gestelde termijn worden opgehaald, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer gerechtigd is naar vrije keuze:
a. de zaken op naam en voor rekening en risico van opdrachtgever te doen verplaatsen naar een eventueel overeengekomen plaats van afgifte, dan wel op te slaan in de magazijnen van opdrachtnemer of van derden,
b. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op schadevergoeding en de daarover verschuldigde contractuele rente vanaf de ontbindingsdatum.

Artikel 5 Klachten

5.1. Behoudens tegenbewijs worden de zaken wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen en andere direct bij levering zichtbare gebreken dienen direct op het aan de transporteur af te geven ontvangstdocument te worden aangetekend en binnen 8 dagen na de levering, en indien niet zichtbaar binnen 30 dagen na de levering, bij aangetekende brief aan opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan op deze afwijkingen en gebreken geen beroep meer kan worden gedaan.
Meer- of minderleveringen worden geacht in overeenstemming met de overeengekomen hoeveelheden en/of aantallen te zijn, indien de afwijkingen in hoeveelheid of aantal niet meer zijn dan:
- 30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht tot en met 500kg
- 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht van 501 tot en met 1000kg
- 15% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht van 1001 tot en met 5000kg
- 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht boven 5000kg

5.2. Zaken die de opdrachtgever ondeugdelijk voorkomen, dienen franco en in originele staat aan opdrachtnemer te worden geretourneerd, waarna deze bij gebleken ondeugdelijkheid de vrije keuze heeft de betreffende zaak te herstellen of vervangen, dan wel de opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur te crediteren.

5.3. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Opdrachtnemer te leveren zaken, al dan niet na bewerking, moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, hierna “ Toelaatbare Afwijkingen”, leiden niet tot enige aansprakelijkheid van opdrachtgever. Onder dergelijke Toelaatbare Afwijkingen dienen in ieder geval te worden verstaan bij leverantie van fluorplasticproducten afwijkingen die vallen binnen de normen van het Gesammtverband Kunststoffverarbeitende Produkte (GKV) en bij levering van slangen afwijkingen van minder dan 10% van overeengekomen hoeveelheid, gewicht, lengte, breedte en dikte.
Bij de levering van kunststof film dienen als Toelaatbare Afwijkingen te worden beschouwd:
- voor kunststof film op rollen en voor zakken uit kunststof film: 5% op lengte en/of breedte
- voor de dikte van kunststof film tot en met 20 mµ: 20%
- voor de dikte van kunststof film van 20 tot 50 mµ: 15%
- voor de dikte van kunststof film boven 50 mµ: 13%

Artikel 6 Overmacht

6.1. Indien opdrachtnemer door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en – indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van die periode nog niet is verdwenen – de overeenkomst te ontbinden, zonder ter zake tot enige vergoeding aan opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken of diensten dienen door opdrachtgever te worden betaald.

6.2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 6.1 dient te worden verstaan iedere omstandigheid – niet zijnde opzet of grove schuld van opdrachtnemer – waardoor opdrachtnemer verhinderd is de overeenkomst na te komen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer

7.1. Opdrachtnemer is niet aan¬sprakelijk voor de door opdrachtgever of derden geleden schade, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer.

7.2. Iedere verdere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

7.3. Onverminderd het bepaalde sub 7.1. wordt in ieder geval uitgesloten aansprakelijkheid voor bedrijfs-, stagnatie-, vervolg- of opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

7.4. Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van opdrachtnemer wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de overeenkomst.

7.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door opdrachtgever aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 8 Prijzen en Betalingsvoorwaarden

8.1. De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en, tenzij expliciet anders overeengekomen, exclusief de kosten van verpakking, verzekering en transport.

8.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen aan opdrachtgever apart in rekening te brengen. Hetzelfde geldt voor monetaire schommelingen waardoor de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst berekende marge in Nederlandse valuta met meer dan 25 % wordt aangetast.

8.3. Gefactureerd wordt in beginsel per de leveringsdatum. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om hiervan eenzijdig af te wijken.

8.4. Betaling van de facturen dient te zijn verricht binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van opdrachtnemer dan wel op een door deze aan te wijzen bankrekening. Het is opdrachtgever evenmin toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer eigenmachtig kortingen toe te passen op de overeengekomen en gefactureerde prijzen.

8.5. Het recht van opdrachtgever om eventuele vorderingen zijdens opdrachtgever met facturen van opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij sprake is van het faillissement van opdrachtnemer.

8.6. Indien opdrachtgever enige factuur niet tijdig geheel heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende opdrachtgever op te schorten dan wel deze te ontbinden en is opdrachtgever per de eerste dag na afloop van de sub 8.4. bedoelde betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.

8.7. Zodra opdrachtgever in verzuim is, heeft opdrachtnemer het recht buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de eerste € 2.500,- van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 40,-, 10 % over de volgende € 2.500,-, 5 % over de volgende € 5.000,-, 1 % over de volgende € 190.000,- en 0,5 % over het meerdere met een maximum van € 6.775,-.
8.8. Opdrachtnemer heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van opdrachtgever worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijk incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en aanvullende zekerheid

9.1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, inclusief die zaken waarvan de factuur terzake van de levering daarvan reeds is betaald, blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat aan alle
financiële verplichtingen van opdrachtgever aan opdrachtnemer, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan. In geval van bewerking of verwerking dan wel vermenging van onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken met zaken die geen eigendom zijn van opdrachtnemer, wordt opdrachtnemer geacht mede-eigenaar van de aldus ontstane nieuwe zaken en wel in verhouding van het aan opdrachtnemer verschuldigde totaal tot de waarde van die nieuwe zaken c.q. worden die nieuwe zaken nu vooralsdan geacht te zijn verpand aan opdrachtnemer en is opdrachtgever verplicht om op eerste afroep van opdrachtnemer die zaken op te slaan op een door opdrachtnemer aan te wijzen en te beheren locatie.

9.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust c.q. opdrachtnemer mede-eigenaar van zaken is c.q. hierop een pandrecht ten gunste van opdrachtnemer rust, mogen deze niet door opdrachtgever worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening vervreemd en zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor eigen rekening, doch ten behoeve van opdrachtnemer, tegen diefstal, brand en andere gevaren afdoende te verzekeren.

9.3. Opdrachtnemer is onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen. Indien opdrachtnemer ondanks deze machtiging wordt verhinderd zijn eigendommen op te halen, verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke machtiging vatbare boete van € 100,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer de werkelijke schade te vorderen, indien deze hoger is dan het totaal van de aldus vervallen boetes.

9.4. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van opdrachtgever betaling vooraf of naar het oordeel van opdrachtnemer genoegzame, aanvullende zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van opdrachtgever, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan een daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden danwel de levering van zaken en diensten krachtens deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorts is opdrachtgever in dat geval gehouden om op eerste verzoek van opdrachtnemer ten gunste van opdrachtnemer een pandrecht te vestigen op de zich onder opdrachtgever bevindende roerende zaken. Op¬drachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hiervoor voor opdracht¬gever of derden voortvloeit.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Het Weens Koopverdrag (11 april 1980, Trb. 1981 nr. 184) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

10.3. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer worden beslecht tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde, Nederlandse rechter aanwijzen en behoudens het recht van opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan de op grond van de Nederlandse wet bevoegde, Nederlandse rechter.

10.4. Terzake eventuele procedures kiest opdrachtgever nu vooralsdan formeel en onherroepelijk domicilie op het bij de totstandkoming van de overeenkomst aan opdrachtnemer kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiële documenten en aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij per aangetekende brief een ander adres is opgegeven.

Artikel 11 Algemene voorwaarden in Nederlandse en Engelse taal

Deze voorwaarden zijn opgesteld en beschikbaar in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst van deze voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren te allen tijde de tekst en interpretatie van de voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.