Polyfluor - Materiaal - Overzicht
Onze materialen

Ons assortiment materialen

PTFE - Materialen - Polyfluor

Polytetrafluoroethylene

FEP - Materialen - Polyfluor

Fluorinated Ethylene Propylene

PFA - Materialen - Polyfluor

Perfluoroalkoxy

PVDF - Materialen - Polyfluor

Polyvinylidene Fluoride

ETFE - Materialen - Polyfluor

Ethylene Tetrafluoroethylene

ECTFE - Materialen - Polyfluor

Ethylene Chlorotrifluoroethylene

MFA - Materialen - Polyfluor

MFA Perfluoropolymer

THV - Materialen - Polyfluor

THV Fluoropolymer

PCTFE - Materialen - Polyfluor

Polychlorotrifluoroethylene

PEEK - Materialen - Polyfluor

Polyetheretherketone

PTFE - Materialen - Polyfluor

Vulstoffen in PTFE